Book Appointment

Waxing & Threading

WAXING

Brazilian Wax

71+

Bikini Wax

47+

Brow Shaping

30+

Lip Wax

18+

Full Face Wax

82+

Chin Wax

16+

Nose Wax

11+

Full Leg Wax

69+

Half Leg Wax

45+

Full Arm Wax

53+

Half Arm Wax

42+

Back Wax

62+

Underarm Wax

31+

THREADING

Brow Shaping

30+

Chin

17+

Cheek

21+

Lip

19+

Side Burns

11+

Full Face

69+

WAXING FAQ’S